submenu

De uitbouw van het Taalpuntennetwerk Nederlands in de bibliotheken van Beersel, Dilbeek, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw - 05/10/2018

Taalpunten Nederlands zijn lokale, laagdrempelige “herkenbare, fysieke plekken” in openbare bibliotheken, gericht op het aanleren van het Nederlands als tweede taal.

De doelgroep is tweeledig, enerzijds docenten en begeleiders van NT2-opleidingen, anderzijds anderstalige adolescenten en volwassenen die Nederlands willen leren en inoefenen, zowel in groepsverband als via zelfstudie. Aansluitend op het Taalpunt worden er ter plaatse randactiviteiten georganiseerd.

Bibliotheken zijn ideale plekken voor deze “Taalpunten” omwille van het fijnmazige netwerk van lokaal sterk verankerde vestigingen met ruime openingsuren en een lange traditie van leesbevordering en gemeenschapsvorming.

Op 14/10/2016 hebben de bibliotheken van Beersel, Dilbeek, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw een gezamenlijk dossier ingediend bij de Vlaamse Rand om via gedeelde expertise een Taalpuntennetwerk in de Zuidwest rand uit te bouwen, geënt op het specifieke karakter van die Vlaamse Rand. Het dossier werd gunstig geëvalueerd met een toegekende subsidie van € 40.000, uitbetaald in 2 schijven. In een eerste fase hebben wij ons gefocust op:

  • De systematische uitbouw en samen verwerving van een kwalitatieve en doeltreffende  collectie, het opstellen van een aangepast ontsluitingssysteem in overeenstemming met bestaande systemen 
  • Het lokaliseren van de belangrijkste stakeholders
  • Het visualiseren en promoten van het Taalpuntennetwerk.

Deze fase is momenteel afgerond, weliswaar iets later dan voorzien.

De uitgangspositie van de 5 vestigingen was nl kwalitatief sterk verschillend en de soms ad hoc opgerichte Taalpunten waren onvoldoende zichtbaar. De eerste, verkennende fase nam dus meer tijd in beslag dan voorzien. Er werd een gedetailleerde inventarisatie opgemaakt van de aanwezige collecties en dit werd afgetoetst aan het marktaanbod. De  lacunes werden opgespoord en dit leidde tot de opmaak van een uitgebalanceerd collectieplan dat aansluit op de lokale situatie, dwz rekening houdende met de schaalgrootte van de gemeente en het aanwezige doelpubliek. Bibliotheken zonder “Taalpunt” of met een beperkt “Taalpunt” werden voorzien van een basiscollectie, andere collecties werden op een doordachte manier uitgebreid en vernieuwd.

 

Tevens werd er rekening gehouden met de inbreng van de belangrijke stakeholders als NT2-onderwijs. Een belangrijk onderdeel van de fysieke collectie  leermaterialen is nl gericht op spreken en schrijven en biedt dus ondersteuning aan docenten/begeleiders van het NT2- onderricht.

Dit leidde terzelfdertijd ook tot productvernieuwing, nl tot een uitbreiding van de collectie met audiovisueel materiaal en een collectie Taalspelen en gezelschapsspelen.

De aard van deze collecties is zeer specifiek en kan niet geïntegreerd worden in de reguliere ontsluitingssystemen van de bibliotheek. In een 2e ontwikkelfase werden gemeenschappelijke afspraken gemaakt over catalografie en ontsluiting,gebaseerd op de bestaande iconografie van de Antwerpse Taalpunten, aangevuld met deze van het Agentschap voor integratie en inburgering.

 

In een 3e fase lag de focus op het vergroten van de herkenbaarheid. Eerst werd er een overheidsopdracht uitgeschreven voor het ontwerpen en leveren van eenvormig, aangepast meubilair, dat rekening houdt met de opberging van zeer diverse materialen, maar dat ook ruimte biedt voor allerlei drukwerk als flyers, affiches…

De focus van de tweede opdracht lag op het bereiken van de potentiële doelgroep. De eisen op basis waarvan de opdracht werd toegekend, waren:

  • Op een visuele manier aan anderstaligen duidelijk maken dat het Taalpuntennetwerk een toegangspoort is tot het leren en begrijpen van het Nederlands
  • De potentiële doelgroep op verschillende manieren kunnen bereiken via sociale media en via online kanalen van belangrijke stakeholders. We zijn vertrokken van het uitgangspunt dat de doelgroep nog niet vertrouwd is met de bibliotheek en de Taalpunten.

Dit resulteerde in een wervelend filmpje dat ook extra muros vertoond kan worden, dat op websites geplaatst kan worden en dat viraal kan gaan via sociale media.  Speciaal voor die sociale media zijn naast het langere filmpje, nog drie  “snackables” aangemaakt of korte teasers die beklijven en die op verschillende momenten “gepost” kunnen worden en zo de aandacht “levendig” kunnen houden. Dit online materiaal zal na dit persmoment verspreid worden onder de stakeholders om de doelgroep op een efficiënte manier te kunnen bereiken.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze subsidies goed zijn besteed. De expertise die we dankzij dit project hebben opgebouwd, alsook de verschillende ontwerpen kunnen op een relatief eenvoudige wijze verder uitgerold worden naar andere bibliotheken. De problematiek van taalintegratie is immers  geen exclusieve aangelegenheid van de Zuidwest Rand.